U formiranju pravnog okvira socijalne zaštite osoba sa invaliditetom Srbija je napredovala, ali se u praksi pokazalo da primena zakona nije dovoljno dobra, jedan je od zaključaka sa predavanja dr Filipa Mirića u EU info kutku u Nišu.

Događaj pod nazivom „Srbija i EU – Sigurnost u saobraćaju osoba sa invaliditetom“ u saradnji sa EU info kutkom organizovala je Fondacija PONS, u nameri da javnost informiše o pravnim regulativama koje se tiču bezbednosti u saobraćaju osoba sa invaliditetom. Ideja predavanja bila je da se ukaže na postojeće nedostatke u Srbiji, ukaže na mogućnosti unapređenja standarda i načina funkcionisanja u saobraćaju osoba sa invaliditetom, kao i da se napravi komparativna analiza sa standardom u državama članicama Evropske unije.

Na predavanju su prikazani primeri pozitivne prakse u razvijenijim evropskim državama, u kojima se u praksi mnogo više vodi računa o pravima osoba sa invaliditetom, nego što je to slučaj u Srbiji. Kao najuređeniji sistemi socijalne zaštite osoba sa invaliditetom mogu se izdvojiti oni koji postoje u skandinavskim državama. U Srbiji zakoni postoje, ali je često primena nedovoljno efikasna, rečeno je na predavanju.

U svojoj prezentaciji, dr Filip Mirić je istakao da je izuzetno važno podizanje društvene svesti o osobama sa invaliditetom kao učesnicima u saobraćaju. Kako je naveo, neophodno je poštovanje i implementacija standarda EU i OEBS-a o pristupačnosti saobraćajnih sredstava i infrastrukture, kao i striktna primena odredbi Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Kada se govori konkretno o Nišu, dr Mirić navodi da još nije dostignut minimum fizičke prostupačnosti za osobe s invaliditetom, iako se u poslednje vreme uočavaju pomaci. Mirić dodaje da pristupačnost ne predstavlja samo građevinsko prilagođavanje objekata korisnicima kolica, već i građanima koji žive sa posledicama drugih oblika invaliditeta.

Jedna od važnih poruka sa skupa je da bi trebalo shvatiti da svi ljudi, bez obzira na to da li poseduju određeni invaliditet ili ne, imaju iste potrebe, samo se razlikuje način zadovoljenja tih potreba.

Filip Mirić je doktorirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu. Tokom studija bio je stipendista brojnih domaćih i međunarodnih institucija i organizacija. Zalaže se za ostvarenje principa samostalnog života osoba sa invaliditetom i pravo osoba sa invaliditetom da samostalno donose odluke o svim pitanjima od značaja za njihov život i rad. Sledeći ove principe, učestvovao je, u svojstvu predavača, na brojnim tribinama posvećenim zaštiti ljudskih prava i prava osoba sa invaliditetom.