Uspostavljanje Nacionalnog okvira kvalifikacija omogućio je bolje povezivanje obrazovanja i tržišta rada, otvorio niz mogućnosti za obrazovanje odraslih i povezao obrazovni sistem Srbije sa sistemima drugih evropskih zemalja. To je zaključak Završne konferencije projekta „Razvoj integrisanog sistema nacionalnih kvalfikacija“, gde su se učesnici osvrnuli na rezultate postignute u protekle dve godine, uz podršku Evropske unije.

Otvarajući konferenciju, Martin Klauke, šef Operacija 2 u Delegaciji EU, kao posebno značajno ističe to što novi put do sticanja kvalifikacija može poveća zapošljivost i obezbedi bolje uslove rada, kao i povezanost sa Evropskim okvirom kvalifikacija.

Srbija je pozvana da se pridruži evropskoj porodici i srećan sam što mogu da potvrdim posvećenost Srbije da ovu politiku stavi visoko na svoj dnevni red i uskladi svoj kvalifikacioni sistem sa evropskim standardima za razvoj veština. Evropska komisija ostaje posvećena ovoj važnoj reformi. Povećanje značaja obrazovanja i kvaliteta kompetencija radne snage ključni je faktor za stvarnu promenu u kvalitetu života građana“, naglasio je Klauke.

FOTO TANJUG/ DRAGAN KUJUNDZIC/bs

Novi okvir u kome su popisane, po nivoima razvrstane i detaljno opisane sve kvalifikacije koje se mogu steći kroz formalno, neformalno i informalno učenje, i omogućava da se preciznije evidentira struktura radne snage i kreiraju tržišno relevantne politike u oblasti obrazovanja.

Uskoro će biti moguće da se znanja i veštine stečene kroz radno ili životno iskustvo prepoznaju i procene, i da se za tako priznata znanja dobije javna isprava koja će na tržištu rada biti podjednako vredna kao kvalifikacija stečena kroz formalno obrazovanje. Novi mehanizam podrazumeva da za svaku kvalifikaciju postoji standard utvrđen na nacionalnom nivou sa detaljnim opisom ishoda učenja koje je potrebno dostići kako bi se stekla kvalifikacija. Tako je otvorena mogućnost da se u obrazovni sitem uvede još jedan način za sticanje kvalifikacija – priznavanje prethodnog učenja.

Osim toga, u toku je povezivanje sa Evropskim okvirom kvalifikacija opisi naših kvalifikacija će uskoro biti dostupni i na engleskom jeziku, pa će svi zainteresovani moći da vide status svoje kvalifikacije u drugim sistemima i sagledaju mogućnosti za zapošljavanje ili nastavak obrazovanja i van granica Srbije.

Sve kvalifikacije mogu se sada naći u Registru kvalifikacija – elektronskoj bazi koja postoji od ove godine i dostupna je na sajtu Agencije za kvalifikacije. Sada svako može da nađe odgovor na pitanje za šta je kvalifikovan i koje poslove sa može da radi, ili da, u skladu sa principima celoživotnog učenja, potraži moguće putanje i načine prelaska sa jedne kvalifikacije na drugu (ukoliko želi da promeni zanimanje) ili sa jednog nivoa kvalifikacije na drugi (ukoliko odluči da nastavi proces učenja u bilo kom trenutku u životu).

Još jedna novina je postupak uvođenja novih kvalifikacija, koje se sada mogu uvoditi i na predlog poslodavaca, sindikata, civilnog sektora  i drugih koji prepoznaju značaj i potrebu na tržištu. Ovo znači da se nove kvalifikacije neće više uvoditi samo na zahtev sektora obrazovanja.

„U želji da obrazovanje bude pokretač društvenog i ekonomskog rasta i razvoja, da sistem kvalifikacija bude transparentan i u funkciji bolje komunikacije obrazovanja i tržišta rada, planiramo da u saradnji sa socijalnim partnerima dalje implementiramo sistem koji će osigurati kvalitet i koji će odgovarati potrebama pojedinaca, privrede i društva u celini“, zaključila je prof. Dr. Marijana Dukić Mijatović, državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

FOTO TANJUG/ DRAGAN KUJUNDZIC/bs

Uspostavljanje NOКS-a omogućilo je niz dobrih rešenja koja sada treba primeniti u praksi: poslodavci su dobili značajnu ulogu u kreiranju sistema kvalifikacija, uvođenje standarda kvalifikacija omogućilo je uvođenje još jednog puta za sticanje kvalifikacija – kroz priznavanje prethodnog učenja (dokazivanje znanja stečenog kroz radno iskustvo), ali i da znanja bez obzira kako su stečena (kroz formalno i neformalno učenje, ili kroz priznavanje prethodnog učenja) postanu uporediva i jednako vrednovana na tržištu rada. Povezivanje NOКS-a sa Evropskim okvirom kvalifikacija (EOК), omogućilo je jednostavniju prenosivost kvalifikacija u sisteme drugih zemalja.

Povezane vesti:

Novi put do kvalifikacije i posla

Projekat „Razvoj integrisanog sistema nacionalnih kvalifikacija u Republici Srbiji“ je jedan od projekata kojim Evropska unija, kao najveći donator u Srbiji, podržava modernizaciju sistema obrazovanja i usklađivanje sa standardima i praksama zemalja EU. Od 2003. godine, EU je donirala za reformu sektora obrazovanja više od 100 miliona evra – za unapređenje predškolskog vaspitanja i obrazovanja, reformu srednjeg stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih, renoviranje i opremanje škola i fakulteta, podršku inkluzovnom obrazovanju, itd. Podrška Evropske unije sprovodi se u saradnji sa Vladom Srbije.