Članovi romske zajednice koji se oslanjaju na rad u neformalnoj ekonomiji, kao i ostali siromašni građani Srbije kojima je ovo jedini izvor prihoda, poput pijačnih prodavaca, sakupljača sekundarnih sirovina i sezonskih radnika, u stalnom su riziku od ekonomske ugroženosti.

U cilju osnaživanja ekonomskih i socijalnih prava pripadnika romske zajednice, organizacije A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava, Centar za istraživanje javnih politika, Forum Roma Srbije i International Rescue Committee su, u okviru projekta „Unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva u Srbiji da zaštite ekonomska i socijalna prava Roma i migranata po izbijanju pandemije Covid-19“, pružile besplatnu pravnu pomoć pripadnicima romske zajednice koji na drugi način nisu mogli da zaštite svoja prava iz oblasti pristupa ličnim dokumentima, socijalne zaštite, obrazovanja, itd.

Rezultat ovih aktivnosti je Vodič za ostvarivanje ekonomskih i socijalnih prava kao koristan alat za najugroženije građane (među kojima Romi čine disproporcionalno velik udeo), kao i za one građane koji žele da im solidarno pomognu u borbi za zaštitu njihovih ljudskih prava. U vodiču se mogu naći instrukcije kako se zaštititi od diskriminacije, kako doći do ličnih dokumenata jer licima bez dokumenata ostaju nedostupna brojna ljudska prava, pa je od ključnog značaja da se ranjivim pojedincima omogući da se upišu u matične knjige rođenih (MKR), dobiju jedinstveni matični broj građana (JMBG), steknu državljanstvo, prijave prebivalište i dobiju ličnu kartu. U priručniku su takođe i smernice u vezi prava na socijalnu i zdravstvenu zaštitu, kao i na adekvatno stanovanje.

Takođe, uspostavljena je mreža parapravnika u pet gradova Srbije što je omogućilo informisanje i savetovanje članova romskih zajednica o načinima na koje mogu ostvariti svoja prava na zdravstvenu i socijalnu zaštitu, obrazovanje, stanovanje, dostojanstven rad. Priručnik za parapravnike koji je nastao u okviru ovog projekta, kreiran kao vodič za obuku i nadzor nad radom parapravnika na projektu. Zahvaljujući Udruženju Roma Braničevskog okruga i Udruženju Roma Novi Bečej, sakupljena su svedočanstva o specifičnim kršenjima ekonomskih i socijalnih prava Roma tokom krize izazvane pandemijom Covid-19, poput nedostupnosti digitalnih usluga vezanih za obrazovanje, dodatnom pogoršanju uslova stanovanja, otežanom pristupu zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti.