Tokom pet godina sprovođenja, projekat Pravna podrška pregovorima (PLAC III) pružao je pomoć državnoj administraciji Srbije u uskladjivanju nacionalnog zakonodavstva s pravnim tekovinama Evropske unije. Kao rezultat, izrađeni su nacrti 190 predloga zakona i podzakonskih akata usklađenih sa standardima EU i 476 drugih strateških dokumenata, omogućeno je jačanje administrativnih kapaciteta resornih institucija i podržan je rad pregovaračkih grupa.

PLAC III je peti projekat u nizu koji pruža pravnu pomoć procesu pridruživanja EU i pregovaračkom procesu, što PLAC čini jednim od EU projekata sa najdužom „tradicijom“ u Srbiji. Po svojopj prirodi, ima posebno mesto u velikom rasponu EU projekata koji se sprovode u našoj zemlji, jer ima strateški značaj na putu ka EU i omogućavanju da se postavi pravna osnova za uvođenje evropskih standarda u sve sfere života.

PLAC III je otpočeo u januaru 2019. godine. Planirano trajanje projekta od 30 meseci (do jula 2021. godine) bilo je obustavljeno u proleće 2020. zbog kovida plac19 pandemije na više od dva meseca, a zatim dva puta produženo – prvi put do februara 2023, a zatim do aprila 2024. godine. Celokupan period implementacije iznosi 60 meseci.

Svojim aktivnostima projekat je pokrio 14 pregovaračkih poglavlja (poglavlja 1, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 27, 28, 32 i 33). Ukupno je bilo angažovano189 eksperata iz 20 evropskih zemalja, od kojih je velika većina iz zemalja članica EU, ali su kao eksperti radili i stručnjaci iz Srbije, Crne Gore, BiH i Severne Makedonije. Čak 4.620 ekspertskih radnih dana uloženo je u rad sa korisničkim institucijama i pružanje podrške usklađivanju srpskog zakonodavstva s tekovinama Unije, kao i jačanju institucionalnih kapaciteta relevantnih nacionalnih struktura za uspešno vođenje pregovora o pristupanju.

Projektne aktivnosti su sprovedene kroz direktan rad sa korisničkim institucijama na harmonizaciji zakonodavstva, kao i kroz organizovanje radionica, obuka, seminara i dve studijske posete zemljama članicama EU (Italiji i Sloveniji). Kroz medijske brifinge “EU za tebe – šta evropski standardi donose Srbiji”, projekat je pokušao da i široj javnosti približi konkretne benefite pristupanja EU.

Rezultati projekta omogućiće pravnu osnovu za harmonizaciju domaćeg zakonodavstva u velikom broju oblasti – od priznavanja profesionalnih kvalifikacija do bezbednosti hrane i zaštite životne sredine. Tako se među 190 nacrta zakona i podzakonskih akata izrađenih uz podršku projekta nalaze i predlozi novog zakona o klimatskim promenama, vodi za piće, duvanskim proizvodima i drugi.

Najveći broj aktivnosti realizovan je u pregovaračkim poglavljima 12 (Bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika), 15 (Energetika) i 27 (Životna sredina i klimatske promene).

Prema oceni vođe projekta Andreja Engelmana, ”projekat je tekao odlično, posebno zbog toga što je u većini slučajeva odziv ministarstava Vlade Srbije bio veoma dobar, jer ljudi žele da nešto urade i promene. I zbog toga se i desilo da su eksperti koje je projekat angažovao uradili više nego što je inicijalno bilo predviđeno: dali su dodatne predloge i izradili dokumente potrebne za dalju harmonizaciju”.

Engelman kaže da se tri poglavlja izdvajaju kao najuspešnija: to su poglavlja 12, 15 i 27, u kojima je organizovan najveći broj aktivnosti i na koja je otišao najveći broj radnih dana. “Posebno je u oblastima poglavlja 15 u poslednje dve godine urađeno jako puno, od dokumenata koji se odnose na radijacionu bezbednost do energetske efikasnosti na kojoj se puno radilo u poslednjoj fazi projekta”, rekao je vođa PLAC III projekta.

Šta kažu korisnici? U Ministarstvu zdravlja, načelnica Odeljenja granične inspekcije Mirjana Veljković ocenila je da je saradnja s projektom biula uspešna i da je Ministarstvo dobilo nacrte usklađenog zakonodavstva, a sve u cilju zaštite zdravlja i potrošača”. “Odabrani eksperti projekta su pokazali veliko poznavanje propisa i dobre prakse iz traženih oblasti. Iskreno se nadamo da će se i nakon PLAC III nastaviti aktivnosti ovog projekta jer su koristi ostvarene dugogodišnjiom saradnjom s ovim projektom – izuzetne” (iz projektne brošure “Druga trećina: dostignuća i rezultati u periodu septembar 2020 – jul 2021. godine”).

Infografici i brošure kojima se može pratiti petogodišnji rad projekta dostupni su na sledećem linku. Jedna od publikacija koju je projekat objavio je i elektronska knjiga “Priručnik o primeni koncepta ljudskih prava u planiranju, izradi i primeni zakona”.

Ukupan budžet projekta iznosi 5.423.220 EUR. Projektom upravlja Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, a sprovodi ga konzorcijum koji predvodi DMI Associates u saradnji sa Eastern Bridge-om i GIZ-om.

Projekat se završava 12. aprila 2024. Završna konferencija projekta zakazana je za 26. mart u Beogradu.