Često postavljana pitanja o rezultatima pilot programa ERA Chairs

0

Evropska komisija objavila je danas da je izabrala 11 univerziteta i istraživačkih organizacija koje će biti domaćini nosiocima ERA Chairs finansiranim u okviru Sedmog okvirnog programa za istraživanje i tehnološki razvoj (FP7).

ERA Chairs će omogućiti ovim institucijama podizanje nivoa kvaliteta, u određenoj oblasti, neophodnog kako bi institucije uspešno učestvovale u međunarodnom nadmetanju za finansiranje istraživanja i kako bi povećale učešće u programima EU.

Koji je cilj ERA Chairs? Zašto je Komisija odlučila da pokrene ovaj pilot projekat?

Uprkos naporima uloženim na nacionalnom i evropskom nivou, u Evropskoj uniji i dalje postoje velike unutrašnje razlike u pogledu istraživanja i učinka u inovacijama. Inicijativa ERA Chairs će pokušati da smanji ovaj jaz, pomažući institucijama da privuku i zadrže istraživače vrhunskog kvaliteta kako bi otvorile nove naučne centre.

Koje institucije ispunjavaju uslove za učešće u pilot pozivu?

Da bi podnele zahtev za učešće u pilot konkursu, univerziteti ili istraživačke organizacije moraju biti pravna lica smeštena u nekom od regiona opisanih u Radnom programu naučnog potencijala u okviru FP7 za 2012/2013 koji je usredsređen na približavanje regiona u naučnom smislu.

Kakav je bio odziv na pilot poziv?

Izuzetno pozitivan. Plan je u velikoj meri prepunjen. Ukupno 111 zahteva je bilo podneto na evaluaciju, uključujući 55 zahteva iz zemalja članica koje su ušle u EU nakon 2004. godine. Ovaj broj je premašio očekivanja i s obzirom na vrhunske prijave koje su prmljene, prvobitni budžet predviđen Radnim programom je udvostručen sa 12 na 24 miliona evra.

Šta se zahteva od institucija koje su se prijavile za ERA Chair?

Istraživačke organizacije koje imenuju ERA Chair moraju da se obavežu da će ostvariti uslove neophodne za izvođenje vrhunskih istraživanja kao i da iskoriste sve prednosti ERA Chair-a. Ovakve mere treba da budu u skladu sa strategijama pametnih specijalizacija za zemlju/region, kako bi se ojačala sinergija kohezionih i istraživačkih finansijskih sredstava. Istraživačke organizacije moraju da pokažu predanost pri primeni ERA principa definisanih u ERA Saopštenju kao što su odabir na osnovu zasluga, rodna ravnopravnost, otvoren pristup i eksterna evaluacija kolega.

Ko imenuje ERA Chairs? Kako se biraju?

Evropska komisija bira institucije za ERA Chairs i sa njima potpisuje sporazume o donacijama. Kada je sporazum potpisan, uspešne institucije su odgovorne za odabir sopstvenog ERA Chair kroz otvoreni, pravični proces zasnovan na zaslugama, što uključuje i objavljivanje upražnjenog mesta za ERA Chair preko oglasa za posao na EURAXESS portalu.

Da li organizacija ili univerzitet mora da zaposli ERA Chair-a?

Da, apsolutno je neophodno da organizacija ili univerzitet zapošljavaju ERA Chair kroz radni ugovor ili ekvivalent radnog ugovora. On/ona bi trebalo da zauzimaju određenu funkciju u okviru organizacije/univerziteta, funkciju profesora ili sličnu, koja bi mu/joj dozvolila da slobodno podnese zahtev za regionalno, nacionalno, evropsko ili međunarodno finansiranje kako bi podigao/la nivo istraživačkog kvaliteta tima i organizacije/univerziteta kao i povećao njene mogućnosti da bude kompetitivna na međunarodnom nivou.

Da li nakon isteka radnog ugovora sa ERA Chair, organizacija/univerzitet mora da ga produži?

Ne, u ugovoru koji Evropska komisija potpisuje sa organizacijom/univerzitetom ne postoji zahtev da zapošljava ERA Chair i nakon isteka ugovora o donaciji. Ipak, korisnici se podstiču da iskoriste sinergiju sa drugim izvorima finansiranja kako bi obezbedili održivost procesa institucionalnih promena pokrenutog donacijom ERA Chair.

Kakav profil ERA Chair treba da ima?

Budući ERA Chairs trebalo bi svetski priznat uspeh u svojim prethodnim istraživanjima. Dalje, oni moraju da pokažu liderstvo i da imaju iskustvo rukovodjenja istraživačkim timovima. ERA Chairs treba da ispune kriterijume nivoa R3 i R4, propisanih Evropskim okvirom za istraživačke karijere:

  • R3 je dokazani istraživač koji samostalno vodi istraživanje, sa reputacijom zasnovanom na izvrsnosti u određenom polju. On/ona bi trebalo da bude u mogućnosti da vodi zajedničko istraživanje sa kolegama i partnerima projekta, gradeći istraživački konzorcijum i obezbeđujući sigurne izvore finansiranja za tim i projekte.
  • R4 je vodeći istraživač u svom polju istraživanja. On/ona je vođa istraživačkog tima ili rukovodilac industrijske istraživačko-razvojne laboratorije, sposoban/a da stvori inovativne i kreativne uslove istraživanja. On/ona bi trebalo da bude stručnjak u rukovođenju istraživačkim projektima sa istorijom u obezbeđivanju sredstava za istraživanje i resursa za tim i projekte.

Da li ERA Chairs moraju da budu Evropljani?

Ne, ERA Chairs mogu biti bilo koje nacionalnosti.

Da li ERA Chairs mogu istovremeno biti i nosioci ERC donacija?

Da, ne postoji inkompatibilnost sa donacijama ERC (European Research Council – Evropski istraživački savet).

Šta će se desiti sa ERA Chairs u okviru novog programa EU, HORIZONT 2020?

Pored partnerstava i udruživanja, ERA Chairs su jedna u setu mera u okviru HORIZONT 2020 za smanjenje istraživačkog jaza i nejednaksoti na polju inovacija u Evropi i koji će ohrabriti šire učešće u istraživanjima koje finansira EU. Problemi poput dostupnosti sredstava, administrativne rigidnosti i pristupa resursima sputavaju mobilnost izvanrednih stručnjaka ka perspektivnim institucijama u manje razvijenim regionima. Delanje ERA Chairs će stvoriti adekvatne uslove i prilike da se visokokvalitetni stručnjaci i vođe istraživanja uključe u rad onih institucije koje žele da poboljšaju istraživačku izuzetnost i time poprave svoj dosije istraživanja i inovacija.

Koje istraživačke teme su dostupne?

Predlozi iz svih naučnih i tehnoloških oblasti koje su definisane Radnim programom HORIZONTa 2020 su dobrodošli. Nema unapred definisanih oblasti prioriteta. Međutim, regioni ne mogu da urade sve u nauci, tehnologiji i inovacijama. Prema strategiji pametne specijalizacije, ključnom elementu Strategije Evropa 2020, zemlje članice i regioni treba da deluju u skladu sa svojim mogučnostima.

Koje institucije mogu da se prijave za ERA Chair u okviru programa HORIZONT 2020?

Da bi podneo/la zahtev, univerzitet ili istraživačka organizacija mora biti pravno lice u jednom od regiona opisanih u Poglavlju 15 – Radni program širenja izvrsnosti i proširenja učešća u HORIZON-u 2020 za 2014/2015, koji se usredsređuje naročito na nove zemlje članice. Podobnost za podnošenje zahteva je bazirana na složenom istraživačkom indikatoru koji prepoznaje zemlje sa deficitom u istraživanju i inovacijama.

Koliki je ukupni budžet za ERA Chairs u programu HORIZONT 2020?

Očekuje se da ERA Chairs u okviru programa HORIZONT 2020 bude dodeljeno 240 miliona evra (iznos podleže saglasnosti budžetskih vlasti). Ovo bi trebalo da bude dovoljno za više od 100 ERA Chairs tokom trajanja programa.

Kada će biti otvoren prvi konkurs za ERA Chair u okviru programa HORIZONT 2020?

Prvi konkurs je raspisan 11. decembra 2013. a krajnji rok ZA podnošenje predloga je 15. oktobar 2014. Ukupni budžet je 34 miliona evra, a maksimalni doprinos EU po članu Odbora je 2,5 miliona evra za period do pet godina. Ovo bi trebalo da omogući finansiranje 15 novih projekata ERA Chairs.

Kriterijum po kom je dozvoljen samo jedan ERA Chair po zemlji je primenjen na pilot konkurs. Da li će biti zadržan i u H2020?

Ne, ovo je važilo isključivo za pilot konkurs. Novi konkurs neće imati ovakvo ograničenje.

Prvi „ERA Chairs“ podstiču kvalitet istraživanja u 11 regiona 

Podeli

Comments are closed.