Projekt „Tehnička pomoć AERS – Usklađivanje zadataka NRT sa Trećim energetskim paketom“ koji je finansiran iz sredstava EU, predstavlja deo Akcionog programa EU za Srbiju (2014) a sproveden je u periodu od jula 2018. godine do aprila 2020. godine. Projektom je pružena podrška Agenciji za energetiku Republike Srbije (AERS) u razvoju i unapređenju politika, zadataka, procedura i metodologija usklađenih sa najboljim regulatornim praksama i važećim odredbama Trećeg zakonodavnog paketa EU o unutrašnjem energetskom tržištu, infrastrukturi i važećim mrežnim pravilima.

U kontekstu sveobuhvatnijih reformi energetskog tržišta predviđenih novim Zakonom o energetici (2014), i kao ugovorna strana Ugovora o Evropskoj zajednici, Srbija je u obavezi da uskladi sprovođenje politika, nadzora i zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU u oblasti energetike i da nastaviti s daljim otvaranjem tržišta i primenom odredbi Trećeg energetskog paketa. AERS je nezavisno regulatorno telo u Srbiji nadležno za nadgledanje razvoja energetskog tržišta koje je zasnovano na principima konkurencije i nediskriminacije i pruža transparentan regulatorni okvir neophodan za efikasno funkcionisanje energetskog tržišta.

Osiguravanjem efikasnog funkcionisanja energetskog tržišta, građani Srbije će imati pristup pouzdanom i sigurnom snabdevanju energijom. U tom pogledu, projektom je pružena podrška AERS-u u domenu unapređenja kvaliteta usluga za potrošače, regulacije cena i uvođenja pametnih brojila. Projektom su takođe razvijene procedure za sertifikaciju operatora prenosnih sistema koje će se koristiti za proveru usklađenosti operatora sa pravilima razdvajanja predviđenim Trećim energetskim paketom. Napravljeni su i prvi koraci u pogledu dizajna veb alata za poređenje cena električne energije i prirodnog gasa koji će doprineti potpunoj transparentnosti energetskog tržišta.

Projektom je takođe pružena pomoć AERS-u za unapređenje praksi koje se primenjuje prilikom nadgledanja unutrašnjeg tržišta. Nakon procene trenutnih praksi nadgledanja AERS-a u pogledu obima, efikasnosti i učinkovitosti, izrađeno je nekoliko alata u cilju poboljšanja i unapređenja ovih procesa.

Takođe su razvijeni i regulatorni mehanizmi za podsticanje ulaganja u energetsku mrežnu infrastrukturu. Pružena je podrška i izrađene su interne procedure i alati koje će AERS primenjivati za procenu i praćenje planova za razvoj mreže. Date su i preporuke u pogledu regulatornih podsticaja za investicije u cilju upravljanja rizicima i njihovog ublažavanja kod visoko rizičnih mrežnih infrastrukturnih projekata velikog obima u energetici.

Projekat je takođe podržao razvoj regulatornih mehanizama za proračun vrednosti neisporučene energije, prekograničnu raspodelu troškova i procenu jediničnih troškova što će doprineti kreiranju integrisanog energetskog tržišta EU.

Sprovedene su brojne aktivnosti za unapređenje kapaciteta predstavnika AERS-a, kao što su studijske posete i radionice. Radionice su pružile mogućnost zaposlenima u AERS-u da dobiju obuku u domenu regulatornih mehanizama, metodologija i alata razvijenih u okviru ovog projekta. Organizovane su i tri studijske posete Sloveniji, Italiji i Mađarskoj, gde su predstavnici AERS-a imali prilike da na licu mesta steknu uvid u najbolje prakse regulatornih tela, OPS-a i ODS-a ove tri zemlje, kao i da razmene profesionalna iskustva.

Širi uticaj projekta na energetsko tržište u Srbiji obuhvata:
• Unapređeno sprovođenje politika, nadzora i usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU u oblasti energetike;
• Konkurentnije tržište električne energije zasnovano na nediskriminatornoj praksi, javnosti i transparentnosti;
• Zaštitu potrošača energije i energenata;
• Dalji razvoj tržišta električne energije i prirodnog gasa i njihovu povezanost sa jedinstvenim energetskim tržištem u EU.
Projekat će na dugoročnom nivou pomoći građanima Srbije da imaju pristup pouzdanoj i održivoj energiji po pristupačnim cenama, podsticaće ulaganja u mrežnu infrastrukturu u energetskom sektoru i doprineće stvaranju integrisanog energetskog tržišta EU.