Otklanjanje nedoumica u primeni javnobeležničke tarife

0

Predstavnici Ministarstva pravde, Javnobeležničke komore i projekta „EU uz pravdu – podrška poglavlju 23“ koji podržava Evropska unija, održali su dvodnevni sastanak na temu otklanjanja nedoumica u primeni javnobeležničke tarife. Definisani su pravci budućih izmena i dopuna ovog podzakonskog akta, ali i relevantna mišljenja u vezi sa pitanjima u kojima je ocenjeno da nije nužno intervenisanje u normativnom smislu.

Projekat ovim uspešno nastavlja realizaciju prve komponente Projekta „EU uz pravdu – podrška poglavlju 23“ u okviru radnog plana za čiju realizaciju je namenjen budući dvogodišnji period.

Kroz brojne aktivnosti, Projekat pruža ekspertizu i prenos praktičnih znanja u pravnim, strateškim, institucionalnim i aspektima izgradnje kapaciteta u vezi sa reformom pravosuđa i koordinacijom i praćenjem sprovođenja mera Akcionog plana za Poglavlje 23: Pravosuđe i osnovna prava. Projekat doprinosi jačanju institucionalnih kapaciteta Ministarstva pravde kao vodeće institucije u sektoru.

Podeli

Comments are closed.