Nakon pauze u radu izazvane pandemijom bolesti Covid-19, projekat Pravna podrška pregovorima (PLAC III) obnovio je aktivnosti sredinom juna 2020. godine. Aktivnosti su nastavljene u punom obimu, ali prilagođene zahtevima poštovanja preventivnih mera, zbog čega su u rad tima i projektnih eksperata uvedeni i on lajn sastanci.

Tokom prve godine implementacije, projekat je organizovao jednu studijsku posetu (Sloveniji, na temu upotreba duvana), održano je 8 radionica, organizovane su dve konferencije i održana dva brifinga za novinare i predstavnike relevantnih organizacija civilnog društva. Više od 550 učesnika prisustvovalo je ovim događajima.

Projektne aktivnosti čija je implementacija u toku u junu i julu 2020. godine odnose se na pregovaračka poglavlja 3, 8, 9, 12, 15, 16 i 27.

U oblastima pokrivenim poglavljem 3, projekat pruža podršku harmonizaciji podzakonskih akata za priznavanje kvalifikacija za radnike u oblasti zdravstva, kao i izradi nove Strategije poštanskih usluga za period 2020-2024.

Predvidjena je i podrška u harmonizaciji pravila državne pomoći u sektorima energetike, životne sredine, kulture i medija (pregovaračko poglavlje 8).  U okviru pregovaračkog poglavlja 9, fokus će biti na harmonizaciji zakonodavstva sa Uredbom o evropskim fondovima za dugoročna ulaganja. Pomoć u ocenjivanju zakonodavstva u oblasti registracije povrtnih biljaka i sorti, podrška izradi pravilnika za veterinarske granične inspektore, kao i podrška uspostavljanju sistema za izdavanje dozvola referentnim laboratorijama za hranu aktivnosti su predviđene u oblasti pregovaračkog poglavlja 12.

U oblasti energetike (poglavlje 15), eksperti projekta PLAC III radiće sa nacionalnim institucijama na harmonizaciji zakonodavstva koje se odnosi na zaštitu od zračenja i nuklearnu bezbednost.

Predviđena je i podrška usklađivanju zakonodavstva u oblasti direktnog oporezivanja (poglavlje 16).

Eksperti za poglavlje 27 radiće u više podoblasti – na harmonizaciji zakonodavstva u oblasti elektronskog otpada,  prenošenju pravnih tekovina EU u oblasti ekološke odgovornosti pri upravljanju otpadom, kao i na izradi nacrta zakona o klimatskim promenama.  Kroz poglavlje 28, između ostalog, predviđene su podrška u usaglašavanju zakonodavstva u oblasti duvana, sa Nagoja protokolom o biodiverzitetu i podrška za izradu vodiča za tretman zavisnika od opijata uz supstitucionu terapiju.