Novo i petnaesto izdanje biltena „Primena normi, promena svesti“ donosi priče o heroinama  iz regiona – Tatjana Stojšić Petković, psihološkinja, aktivistkinja za prava žena sa invaliditetom i voditeljka psiholoških radionica i sesija individualne podrške za žene sa invaliditetom u NVO „…iz kruga – Vojvodina“ govori o svom iskustvu u radu sa ženama sa invaliditetom tokom pandemije izazvane virusom Kovid-19. „Femicid treba priznati kao specifično krivično delo“ kaže za bilten „Primena normi, promena svesti“ Ivana Milovanović, sudija u Nišu koja se godinama bavi rodno zasnovanim nasiljem.

Bilten „Primena normi, promena svesti“ je publikacija u okviru istoimenog projekta koji sprovodi Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women), a finansira Evropska unija. Cilj projekta je zaustavljanje rodno zasnovane diskriminacije i nasilja prema ženama na Zapadnom Balkanu i u Turskoj, sa posebnim fokusom na najugroženije grupe žena (Romkinje, žene sa invaliditetom i žene koje žive u seoskim područjima).

Tatjana Stojšić Petković, psihološkinja i aktivistkinja za prava žena sa sa invaliditetom iz Srbije (foto: Tatjana Stojšić Petković)

Evropska unija finansira realizaciju projekta „Primena normi, promena svesti“ sa osnovnim ciljem da doprinese usvajanju i adekvatnoj primeni zakonodavnog okvira usklađenog sa međunarodnim normativnim standardima – uključujući standarde koji su navedeni u Konvenciji o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (CEDAW), Istanbulskoj konvenciji i pravnim tekovinama Evropske unije – što je od suštinskog značaja za rešavanje problema diskriminacije i nasilja prema ženama. Uz podršku programa, jačaju se kapaciteti ženskih nevladinih organizacija, kao kontrolnog mehanizma koji utiče na povećanje odgovornosti vlada za efikasno sprovođenje politika nulte tolerancije na nasilje prema ženama.

Pored podrške u primeni zakonodavnih okvira, program se bavi i strukturalnim uzrocima rodne nejednakosti i nasilja prema ženama, kroz transformaciju rodnih diskriminatornih stereotipa, percepcija i uverenja.

Na kraju, zaštita, prevencija i reagovanje na nasilje prema ženama usko su povezani sa dostupnošću i pristupačnošću usluga za žene u situaciji nasilja. Stoga se program u svojoj trećoj komponenti fokusira na poboljsanje multisektorskih usluga od strane opštih (policija, pravosuđe, zdravstvo) i specijalizovanih pružalaca usluga (psihosocijalna pomoć, SOS podrška, besplatna pravna pomoć, centri za žrtve silovanja) za žene sa iskustvom rodno zasnovanog i porodičnog nasilja.