„Finansiranje slobodnih zona i industrijskih i tehnoloških parkova u skladu sa pravilima džavne pomoći“ bila je tema radionice koja je održana u okviru projekta „Pravna podrška pregovorima – PLAC III“.

Radionica organizovana u Ministarstvu finansija okupila je predstavnike institucija uključenih u oblast državne pomoći – Odeljenja za državnu pomoć, kao i Uprave za slobodne zone pri Ministarstvu finansija, Komisije za kontrolu državne pomoći i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Aktivnosti je otvorio vođa projekta Andrej Engelkman, a predavanja su održali eksperti Zlatan Janeš i Zoran Sretić, koji su predstavili učesnicima rezultate svog rada u okviru PLAC III projekta i razgovarali sa njima o izazovima u radu.

Zlatan Janeš predstavio je zakonodavni okvir EU, kao i kriterijume za utvrđivanje šta je državna pomoć i kada je usklađena sa pravilima EU. On je takođe dao pregled kategorija državne pomoći u slučaju kada se finansijske mere omogućene kroz javne fondove koje se odnose na slobodne zone, industrijske i tehnološke parkove smatraju državnom pomoći. Zoran Sretić predstavio je predloge za usklađivanje relevantnog nacionalnog zakonodavstva (Zakon o slobodnim zonama, Zakon o Ulaganju, Zakon o inovacionoj delatnosti i Uredba o pravilima za dodelu državne pomoći) sa pravilima EU o državnoj pomoći.

Kroz projekat PLAC III, pomaže se postizanje veće usklađenosti sa relevantnim uredbama EU i njihova propisna primena, a pruža se i podrška za brže ispunjavanje merila za otvaranje poglavlja 8 – Konkurencija, posebno kada je reč o usklađivanju postojećih šema državne pomoći, kao što je Zakon o slobodnim zonama. Projekat bi trebalo da da doprinos izradi nacionalnog zakonodavnog okvira, uključiv i sekundarno zakonodavstvo i procedure.