Projekat Pravna podrška pregovorima – PLAC III pruža pravnu podršku Vladi Republike Srbije tokom procesa harmonizacije nacionalnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU (acquis) putem unapređenja postojećeg i izrade novog zakonodavstva, kao i pomaganjem tokom pristupnih pregovora sa Evropskom unijom.

Projektom, koji je započeo u januaru 2019. godine, obuhvaćeno je 11 pregovaračkih poglavlja.

Pregled koristi za Srbiju i njene građane u oblastima na koje se ta poglavlja odnose dostupan je u infografiku:

Ciljevi, kao i aktivnosti koje će biti realizovane tokom 30 meseci trajanja projekta prikazani su u infografiku “Upoznajte projekat”: