Italijanska laboratorija za medijaciju inspirisala pravosudnu delegaciju iz Srbije

0

U okviru projekta „Unapređenje efikasnosti pravosuđa”, koji se finansira sredstvima EU, organizovana je studijska poseta Rimu za deset sudija Vrhovnog kasacionog suda i osnovnih sudova i predstavnika Ministarstva pravde. Cilj posete bio je upoznavanje sa italijanskom „laboratorijom za medijaciju” koja predstavlja najugledniji evropski sistem medijacije. Poseta je organizovana 13. i 14. septembra 2017. godine.

Tokom proteklih nekoliko decenija, nagomilavanje starih predmeta postalo je jedan od najvećih problema srpskog pravosuđa. U 2016. i 2017. godini, uz podršku projekta „Unapređenje efikasnosti pravosuđa” koji se finansira sredstvima EU, srpsko pravosuđe uspelo je da smanji broj starih predmeta za preko 800.000. Uprkos ovom značajnom postignuću, ostalo je još mnogo posla, naročito na sprečavanju daljeg nagomilavanja starih predmeta. S tim u vezi, medijacija je prepoznata kao jedna od najefikasijih mera prevencije. Međutim, u poslednjem Izveštaju Evropske komisje o napretku Srbije u procesu pridruživanja EU se beleži da Zakon o medijaciji, usvojen u januaru 2015. godine nije imao većeg uticaja, zbog čega su potrebni dodatni napori u pogledu uvođenja formalnih programa medijacije u sudovima, podizanja svesti o medijaciji i obuke svih relevantnih aktera u procesu medijacije.

Italijansko iskustvo sa medijacijom pruža sveobuhvatan pregled različitih vrsta medijacije i efikasnosti različitih pravnih okvira. Italija je do sada prošla kroz pet različitih regulatornih faza medijacije. Poslednja, koja je uvedena 2013. godine, se pokazala najuspešnijom i predstavlja primer dobre prakse. Sa oko 200.000 predmeta medijacije godišnje, nedavni Izveštaj Evropskog parlamenta prepoznaje Italiju kao najnapredniju u Evropi u implementaciji Direktive za medijaciju, čiji je osnovni cilj da podstakne upotrebu medijacije i postigne „ravnomerniji odnos između parničnih i medijacijskih postupaka“.

Tokom dvodnevne studijske posete srpska delegacija se sastala sa italijanskim sudijama, medijatorima, predstavnicima Ministartsva pravde i Nacionalne pravosudne akademije i sagledala italijanski model iz različitih perspektiva, uz mogućnost upoznavanja sa zakonodavnim rešenjima, sprovedenim obukama i radom sudova i medijatora. Srpska delegacija je pozitvno reagovala na glavne odlike italijanskog modela medijacije koji ga čine najuspešnijim u Evropi, kao što je propisani inicijalni medijacijski sastanak u malom broju parničnih predmeta, praćenih strogo kontrolisanim tržištem medijatora i dobro razvijenim mehanizmima za osiguravanje kvaliteta medijatora.

U sklopu posete, srpska delegacija, predvođena predsednikom Vrhovnog kasacionog suda, Dragomirom Milojevićem, susrela se sa prvim predsednikom Kasacionog suda u Italiji, dr Đovanijem Kancijem. Dva predsednika su razgovarala o stanju pravosuđa u svojim zemljama i složili se da saradnju dva vrhovna suda treba intenzivirati u budućnosti. U svetlu posete srpske ministarke pravde Italiji, koja je planirana za sledeći mesec, ovaj sastanak nagoveštava bližu pravosudnu saradnju dve zemlje u narednim godinama. Ta saradnja biće od velike koristi za Srbiju na njenom putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji.

Kao rezultat posete, projekat „Unapređenje efikasnosti pravosuđa“ će intenzivirati rad sa srpskim institucijama u oblasti alternativnog rešavanja sporova i nastojati da dalje unapredi pravni okvir i primenu medijacije u skladu sa Akcionim planom za poglavlje 23. Sve to imaće pozitivan uticaj na efikasnost pravosuđa i poboljšaće pristup građana pravdi, što je veliki korak napred u ispunjavanju obaveza predviđenih poglavljem 23 pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji.

Podeli

Comments are closed.