Održan drugi strateški dijalog na visokom nivou u okviru Sektorskog reformskog ugovora u obrazovanju

0

Drugi strateški dijalog na visokom nivou u okviru Sektorskog reformskog ugovora u obrazovanje, čiji je cilj praćenje i upravljanje reformama u oblasti obrazovanja, održan je 18. aprila 2019. godine. Zadatak saveta jeste kreiranje podsticajnog okruženja i resursa neophodnih za sveobuhvatno upravljanje primenom obrazovnih reformi.

Ovaj savet uspostavljen je da vodi dijalog o obrazovnim reformama, prati efikasnost primene mera iz Nacionalne strategije razvoja obrazovanja 2020 i poglavlja 23 i 26, vodi izgradnju institucionalnih i administrativnih kapaciteta i predloži osnov za kreiranje nove strategije obrazovanja nakona 2020. godine. Savet se sastaje dva puta godišnje.

Delegaciju EU zastupala je zamenica ambasadora Mateja Norčič Štamcar.  Vladu Srbije zastupali su ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević, ministarka evropskih integracija Jadranka Joksimović, kao i državni sekretari, pomoćnici ministara i drugi predstavnici Ministarstva pravde, Ministarstva finansija, Ministarstva rada, zapošljavanja, socijalnih i boračkih pitanja, Ministarstva omladine i sporta i Kancelarije za ljudska i manjinska prava.

Norčič Štamcar istakla je da je Evropska komisija pozitivno ocenila postignuća Vlade u 2017. godini i na osnovu ove ocene odobreno je 6,8 miliona evra u decembru prošle godine, sa ciljem da ova sredstva namenski doprinesu unapređenju obrazovne reforme u Srbiji.

„Uprkos napretku, potrebno uložiti dodatne napore u: bolju komunikaciju i koordinaciju svih aktera u oblasti obrazovanja, kao i snažniji konsultativni proces sa spoljnim akterima; uspostavljanje okvira za praćenje reforme na osnovu svih relevantnih strategija i uspostavljanje koherentnog informacionog sistema, koji će obuhvatiti i relevantne međunarodne pokazatelje,“ ističe ona.

Strateški dijalog bio je usmeren na napredak u implementaciji Nacionalne strategije razvoja obrazovanja, uključujući obrazovanje na jezicima nacionalnih manjina i obrazovanja učenika i učenica romske nacionalnosti. Razgovor se ticao priprema za izradu novog strateškog okvira do kraja 2030. godine, razvoja informacionog sistema za upravljanje obrazovanjem, izgradnje institucionalnih kapaciteta i, posebno, unapređenja kvaliteta obrazovanja za decu romske nacionalnosti i za učenike koji nastavu pohađaju na jezicima nacionalnih manjina.

Sektorski reformski ugovor vredan je 27,4 miliona evra i njegov cilj je podrška Vladi Republike Srbije da realizuje reforme u oblasti obrazovanja, na osnovu nacionalnih strategija. Posebni ciljevi ovog ugovora jesu uspostavljanje nacionalnog okvira kvalifikacija, obuka nastavnika za realizaciju programa nastave i učenja orijentisane na ishode i poboljšanje kvaliteta i obuhvata sistema obrazovanja.

Podeli

Comments are closed.